Privacy en cookies

Argo groepspraktijk BV respecteert uw privacy en hecht belang aan de manier waarop uw persoonsgegevens worden behandeld.

Wij willen dat u begrijpt:

 • welke persoonsgegevens wij van u verzamelen;
 • hoe wij uw persoonsgegevens verkrijgen;
 • voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • op basis van welke grond wij uw persoonsgegevens gebruiken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • aan welke landen wij uw persoonsgegevens doorgeven;
 • hoe wij uw persoonsgegevens beschermen; en
 • wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons.

Welke persoongegevens verzamelen wij van u?

De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten:

 • Uw basisgegevens - zoals naam (waaronder voorvoegsel of titel) en geslacht.
 • Contactgegevens – zoals woonadres, e-mailadres, telefoonnummer(s)
 • Professionele details – uw positie, het bedrijf waarvoor u werkt.
 • Andere informatie – user generated content, posts en andere content die u toevoegt aan Argo groepspraktijk BV sites.
 • Product beoordelingen & Review details – review titel, beoordeling, naam, email en locatie.
 • Nieuwsbrief data - wij (en derde partijen die diensten uitvoeren in onze naam) gebruiken de data om het versturen van e-mails te faciliteren.
 • Technische informatie – wij (en derde partijen die diensten uitvoeren in onze naam) gebruiken cookies en andere middelen (zoals web analytics en pixel tags) om automatisch informatie over u te verzamelen wanneer u Argo groepspraktijk websites gebruikt (in lijn met de privacy verklaring en toepasbare wetten en regulaties). Informatie die automatisch verzameld kan worden is: informatie over het type browser dat u gebruikt, uw toestel, details van de web pagina's die u bekeek, uw IP adres, de hyperlinks waarop u klikte, uw gebruikersnaam, profielfoto, geslacht, geografische regio, leeftijdscategorie, netwerken en andere informatie die u besluit te delen wanneer u websites van derde partijen bezoekt.
 • Online adverteren - we kunnen uw informatie gebruiken om te delen met vertrouwde derde partijen om u aangepaste content te bezorgen zoals relevantere reclame voor producten en diensten die van belang voor u kunnen zijn. Deze derde partijen kunnen eigen cookies en technologieën gebruiken om aangepaste content aan te bieden.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u dit aan ons verstrekt door zich te registreren op onze website of rechtstreeks contact met ons opneemt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of met betrekking tot een vraag aan onze consumentenlijn.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beantwoording en behandeling van uw vraag of verzoek
 • Ten behoeve van direct marketing (indien u hiervoor afzonderlijk en specifiek toestemming geeft)
 • Dienstverlening aan klanten en relationship management
 • Voor de organisatie van wedstrijden
 • Analyse van consumententrends en -inzichten

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op basis van de volgende gronden:

 • Nakoming van wettelijke of regelgevende verplichtingen.
 • Voor gerechtvaardigde bedrijfsbelangen. Het gebruik van uw persoonsgegevens helpt ons bij het voeren en verbeteren van onze onderneming en het minimaliseren van een eventuele verstoring van de diensten die wij u bieden. Het stelt ons verder in staat onze communicatie met u relevanter en persoonlijker te maken en ervoor te zorgen dat u onze producten en diensten als efficiënt en effectief ervaart.
 • Omdat u uw toestemming heeft gegeven - soms kunnen wij uw specifieke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor een of meer van de bovenvermelde doeleinden. Zie het gedeelte 'Uw rechten' voor meer informatie over de verschillende rechten die u heeft indien wij uw informatie op basis van uw toestemming verwerken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend bewaren gedurende de periode die daarvoor ingevolge toepasselijke wet- of regelgeving geldt. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 10 jaar, tenzij u aangeeft niet langer geïnteresseerd te zijn in onze diensten.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij beheren uw gegevens via Mailchimp service, een in the cloud dataprocessor. Zie het gedeelte “Bescherming van uw persoonsgegevens” voor informatie over hoe wij uw persoonsgegevens veilig houden wanneer wij deze met anderen delen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door Argo groepspraktijk BV, aan haar gelieerde ondernemingen en door Argo groepspraktijk BV geselecteerde derden-leveranciers waar ook ter wereld, waaronder in landen waar de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming niet gelijk is aan, of zo beschermend is als, de wetgeving in uw thuisland. Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd blijven wanneer zij worden doorgegeven naar een derde land, overeenkomstig toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Onder deze maatregelen vallen overeenkomsten inzake doorgifte van gegevens of de invoering van modelbepalingen inzake gegevensbescherming.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken verschillende veiligheidsmaatregelen en -technologieën om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, bekendmaking, wijziging of vernietiging conform toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Wanneer wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld met externe leveranciers delen, dan kunnen wij een schriftelijke verwerkersovereenkomst aangaan op grond waarvan de leveranciers verplicht zijn uw gegevens geheim te houden en passende veiligheidsmaatregelen te nemen om uw gegevens veilig te houden.

Uw rechten

U kunt het recht hebben:

 • Gebruik te maken ten allen tijde van de opt-out mogelijkheid ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden;
 • Argo groepspraktijk BV vragen te stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede inzage of een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen;
 • Te verzoeken om correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens of bezwaar te maken tegen die verwerking;
 • Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of te verzoeken de persoonsgegevens die u aan Argo groepspraktijk BV heeft verstrekt over te dragen aan een andere organisatie in een machinaal leesbare vorm; en
 • Een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende instantie of bij een rechtbank indien uw privacyrechten worden geschonden of indien u heeft geleden als gevolg van een onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking en later besluit deze in te trekken, zullen wij die keuze respecteren in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

Als gevolg van uw bezwaar (of intrekking van eerder gegeven toestemming) kan het zijn dat wij niet in staat zijn de handelingen te verrichten die nodig zijn om de bovenvermelde doeleinden te bereiken (zie 'Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?') of dat u geen gebruik kunt maken van de door ons geboden diensten en producten.

NB: Ook nadat u heeft besloten uw toestemming in te trekken, dan laat deze intrekking de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Indien u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via info@argogroepspraktijk.be